Stowarzyszenie

Zarząd Stowarzyszenia

mgr inż. Ewa Wiktorowska – Prezes Zarządu

Doradca i wykładowca zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wykształcenie wyższe mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach; Wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997 r. – 16 luty 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na 6- letnią kadencję - 30 sierpnia 2004 r. ; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej od 2008 r., obecnie radca KIG; Członek założyciel, obecnie prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych; Członek Rady programowej  miesięczników ds. zamówień publicznych: Przetargi Publiczne, wydawnictwo „Presscom” oraz Doradca Zamówienia Publiczne wydawnictwo „Publicus”; od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. do 09.2018 r. członek Rady Zamówień publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno- prywatnego; wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych.

Agnieszka Olszewska – Członek Zarządu

Od 1998 roku specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, doskonale zorientowana w specyfice pracy zamawiających klasycznych i sektorowych, menedżer z wieloletnim doświadczeniem odpowiedzialny za obszar zakupów.  Wiedzę o systemie zamówień publicznych zdobywała pracując w organizacjach zakupowych oraz w administracji rządowej. Rozpoczynała od prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Pomiechówek, następnie będąc pracownikiem Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, analizowała zaistnienie przesłanek do zastosowania właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego, czy skrócenia terminów w celu wydania decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w kolejnych latach była odpowiedzialna za koordynację odpowiednio, udzielania zamówień publicznych (klasycznych i sektorowych) lub zakupów komercyjnych, w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, Banku Gospodarstwa Krajowego, Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., Dalkii Warszawa S.A. oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.. Obecnie Członek Zarządu PGNiG Serwis sp. z o.o., będącej Centrum Usług Wspólnych dla spółek GK PGNiG.

Autorka wielu publikacji dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, podczas których przedstawia od strony praktycznej zagadnienia dotyczące zamówień publicznych oraz zarządzania funkcją zakupową.

Wielokrotnie była uczestnikiem prac komisji sejmowych nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Piotr Pieprzyca – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wieloletni praktyk. Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś współpracuje. W latach 2004-2007 arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Od 2006 roku współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami w każdym aspekcie związany ze stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na wielu uczelniach w Polsce. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu publikacji branżowych oraz szkoleniowiec ceniony za praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

 

 

Agnieszka Szulakowska – Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni; zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2004 r.; praktyk, doradca, kieruje wydziałem zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych; autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym; prelegent na konferencjach z zakresu zamówień publicznych; swoje doświadczenie w zakresie udzielania zamówień oraz realizacji procesu inwestycyjnego – w szczególności zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami.

 

 

Iwona Ziarniak – Członek Zarządu

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r.; posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania i ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne; w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca; jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców” oraz wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

 

mgr inż. Dorota Grochalska – Członek Zarządu

Członek założyciel OSKZP, wieloletni pracownik administracji samorządowej, praktyk, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, szkoleniowiec zajmujący się zamówieniami publicznymi i procesem inwestycyjnym od 1995 roku, inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.  W latach 2011 – 2012 redaktor naczelna miesięcznika „Inwestycje Sektora Publicznego”.

Komisja Rewizyjna

 

Jerzy Wysocki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Certyfikowany ekspert  ds. zamówień publicznych w specjalności wykładowca i doradca w ramach  projektu KIG NET. Wieloletni praktyk i dydaktyk. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jak także wykładowca na wielu uczelniach w Polsce. Autor wielu artykułów i pozycji książkowych oraz  stały współpracownik prasy fachowej. Wieloletni dyrektor działu inwestycyjnego i zamówień publicznych w administracji  samorządowej. Inżynier specjalizujący się w realizacji robót budowlanych.  Organizator i kierujący projektami wielu zadań współfinansowanych z udziałem środków unii europejskiej.

 

Elżbieta Sobczuk – Członek Komisji Rewizyjnej

Prawnik – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku; wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

Jacek Jerka – Członek Komisji Rewizyjnej

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, były Za-ca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, pełnił obowiązki dysponenta jednej z części budżetu państwa, praktyk w zakresie stosowania przepisów PZP, pracownik instytucji prawa publicznego stosującej ustawę pzp, autor wielu publikacji z zakresu m.in. zamówień publicznych, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, prawa cywilnego, prawa budowalnego czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ceniony szkoleniowiec.

 

Urszula Łopieńska – Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych od 2007 r. Praktyką w zakresie zamówień publicznych zajmuje się od 1997 r. Obecnie Kierownik komórki organizacyjnej  w jednostce samorządu terytorialnego odpowiedzialnej za udzielanie zamówień publicznych. W trakcie pracy zawodowej prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich trybach przetargowych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, Konsultacje i porady w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na prośbę zainteresowanych. Prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w tym szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

 

 

Zbigniew Popek – Członek Komisji Rewizyjnej

Ekspert i doradca Krajowej Izby Gospodarczej programu KIGNET. Magister inżynier mechanik posiadający uprawnienia budowlane konstrukcyjne od 1991r. Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia. Wieloletni praktyk i dydaktyk. Autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. Doświadczony specjalista w zakresie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego w różnych dziedzinach popartych wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ceniony trener z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz prawa budowlanego. Inżynier posiadający duże doświadczenie praktyczne w zakresie organizacji pracy, doboru personelu i kierowania zespołami nadzorującymi realizację wielobranżowych zadań inwestycyjnych sektora publicznego i prywatnego w tym z udziałem środków unii europejskiej. Wieloletni pracownik i doradca jednostek sektora publicznego. Organizator i kierownik projektu wielu zadań współfinansowanych z udziałem środków unii europejskiej w tym w procedurach FIDIC. Specjalista i szkoleniowiec procedur FIDIC. Przewodniczący kilku komisji rozjemczych wg procedur FIDIC.

 

Jarosław Raf – Członek Komisji Rewizyjnej

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz podyplomowych studiów z zakresu zamówień publicznych; zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1996 r.; praktyk, doradca, biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych, autor publikacji poświęconych zamówieniom publicznym.

           

Sąd Koleżeński

 

Zbigniew Pawlak – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego             

Radca prawny, Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika ,,Przetargi Publiczne”,  wieloletni wykładowca z zakresu zamówień publicznych, członek założyciel OSKZP w Warszawie, prowadzi indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego.

 

Artur Andrzejewski – Członek Sądu Koleżeńskiego

Praktyk, od lat zajmujący się zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych jako pracownik instytucji zamawiających, pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami okręgowymi, doradca, trener zamówień publicznych.

 

Dorota Bielecka – Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Krzysztof Haura – Członek Sądu Koleżeńskiego

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, problematyką zamówień publicznych zajmuje się od 1999 r.; przez 11 lat pełnił obowiązki zastępcy kierownika jednostki administracji rządowej ds. logistycznych nadzorując między innymi zagadnienia zamówień publicznych oraz wykonując obowiązki Kierownika Zamawiającego, od 2010 r. prowadzi firmę doradczo – szkoleniową w zakresie zamówień publicznych obsługującą zarówno zamawiających jak i wykonawców, posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne, od 2005 r. członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskał certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca

 

Wojciech Kozłowski – Członek Sądu Koleżeńskiego

mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo ukończył m.in. studia menedżerskie Master of Business Administration, Studium Kierowników Projektów Europejskich oraz liczne kursy i szkolenia.

Od 2011 pracuje na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, jako zastępca kanclerza. Od 1999 roku związany z samorządem miasta Wejherowa. W latach 1999 -2010 Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. Rozwoju. Od 2010 roku jest radnym, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Członek kilku organizacji samorządowych. Wcześniej pracował m.in. w Biurze Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Mostostalu Gdańsk S.A.

Podczas pracy zawodowej w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych, inwestycje i remonty, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zwłaszcza z Unii Europejskiej, zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości, sprawy komunalne i lokalowe, transport publiczny, nadzór nad spółkami komunalnymi oraz rozwój turystyki. Szczególnie bliska jest mu tematyka zamówień publicznych. Od 2009 roku należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.