Władze - reszta

Komisja Rewizyjna

 

Jerzy Wysocki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Certyfikowany ekspert  ds. zamówień publicznych w specjalności wykładowca i doradca w ramach  projektu KIG NET. Wieloletni praktyk i dydaktyk. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych jak także wykładowca na wielu uczelniach w Polsce. Autor wielu artykułów i pozycji książkowych oraz  stały współpracownik prasy fachowej. Wieloletni dyrektor działu inwestycyjnego i zamówień publicznych w administracji  samorządowej. Inżynier specjalizujący się w realizacji robót budowlanych.  Organizator i kierujący projektami wielu zadań współfinansowanych z udziałem środków unii europejskiej.

 

Elżbieta Sobczuk – Członek Komisji Rewizyjnej

Prawnik – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku; wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

 

Jacek Jerka – Członek Komisji Rewizyjnej

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, były Za-ca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, pełnił obowiązki dysponenta jednej z części budżetu państwa, praktyk w zakresie stosowania przepisów PZP, pracownik instytucji prawa publicznego stosującej ustawę pzp, autor wielu publikacji z zakresu m.in. zamówień publicznych, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, prawa cywilnego, prawa budowalnego czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ceniony szkoleniowiec.

 

Urszula Łopieńska – Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych od 2007 r. Praktyką w zakresie zamówień publicznych zajmuje się od 1997 r. Obecnie Kierownik komórki organizacyjnej  w jednostce samorządu terytorialnego odpowiedzialnej za udzielanie zamówień publicznych. W trakcie pracy zawodowej prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich trybach przetargowych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, Konsultacje i porady w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na prośbę zainteresowanych. Prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w tym szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

 

 

Zbigniew Popek – Członek Komisji Rewizyjnej

Ekspert i doradca Krajowej Izby Gospodarczej programu KIGNET. Magister inżynier mechanik posiadający uprawnienia budowlane konstrukcyjne od 1991r. Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia. Wieloletni praktyk i dydaktyk. Autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. Doświadczony specjalista w zakresie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego w różnych dziedzinach popartych wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ceniony trener z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz prawa budowlanego. Inżynier posiadający duże doświadczenie praktyczne w zakresie organizacji pracy, doboru personelu i kierowania zespołami nadzorującymi realizację wielobranżowych zadań inwestycyjnych sektora publicznego i prywatnego w tym z udziałem środków unii europejskiej. Wieloletni pracownik i doradca jednostek sektora publicznego. Organizator i kierownik projektu wielu zadań współfinansowanych z udziałem środków unii europejskiej w tym w procedurach FIDIC. Specjalista i szkoleniowiec procedur FIDIC. Przewodniczący kilku komisji rozjemczych wg procedur FIDIC.

 

Jarosław Raf – Członek Komisji Rewizyjnej

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz podyplomowych studiów z zakresu zamówień publicznych; zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1996 r.; praktyk, doradca, biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych, autor publikacji poświęconych zamówieniom publicznym.

           

Sąd Koleżeński

 

Zbigniew Pawlak – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego             

Radca prawny, Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika ,,Przetargi Publiczne”,  wieloletni wykładowca z zakresu zamówień publicznych, członek założyciel OSKZP w Warszawie, prowadzi indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego.

 

Artur Andrzejewski – Członek Sądu Koleżeńskiego

Praktyk, od lat zajmujący się zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych jako pracownik instytucji zamawiających, pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami okręgowymi, doradca, trener zamówień publicznych.

 

Dorota Bielecka – Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Krzysztof Haura – Członek Sądu Koleżeńskiego

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, problematyką zamówień publicznych zajmuje się od 1999 r.; przez 11 lat pełnił obowiązki zastępcy kierownika jednostki administracji rządowej ds. logistycznych nadzorując między innymi zagadnienia zamówień publicznych oraz wykonując obowiązki Kierownika Zamawiającego, od 2010 r. prowadzi firmę doradczo – szkoleniową w zakresie zamówień publicznych obsługującą zarówno zamawiających jak i wykonawców, posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne, od 2005 r. członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskał certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca

 

Wojciech Kozłowski – Członek Sądu Koleżeńskiego

mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo ukończył m.in. studia menedżerskie Master of Business Administration, Studium Kierowników Projektów Europejskich oraz liczne kursy i szkolenia.

Od 2011 pracuje na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, jako zastępca kanclerza. Od 1999 roku związany z samorządem miasta Wejherowa. W latach 1999 -2010 Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. Rozwoju. Od 2010 roku jest radnym, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Członek kilku organizacji samorządowych. Wcześniej pracował m.in. w Biurze Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Mostostalu Gdańsk S.A.

Podczas pracy zawodowej w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych, inwestycje i remonty, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zwłaszcza z Unii Europejskiej, zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości, sprawy komunalne i lokalowe, transport publiczny, nadzór nad spółkami komunalnymi oraz rozwój turystyki. Szczególnie bliska jest mu tematyka zamówień publicznych. Od 2009 roku należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.