Aktualności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej zwanym „Projektem”, w dniu 13 lutego 2019 r. zgłosiło uwagi i propozycje do Projektu wskazując, iż niektóre proponowane zmiany wymagają ponownego przeanalizowania i korekty.

Treść stanowiska OSKZP do pobrania