Aktualności

W dniu 20 kwietnia w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20 -lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych najstarszej pozarządowej organizacji działającej w obszarze zamówień publicznych.

Gośćmi specjalnymi Konferencji byli Pani Małgorzata Stręciwilk Prezes UZP , Pani Małgorzata Rakowska -Prezes KIO, Pani Magdalena Grabarczyk zastępca prezesa KIO oraz Pan Tomasz Czajkowski - były Prezes UZP.

W Konferencji uczestniczyli obok licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia z terenu całego kraju, także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Kosztorysantów Polskich- Pani Balbina Kasprzyk Prezes Stowarzyszenia, Izby Projektowania Budowlanego- Pan Aleksander Krupa i Pan Kazimierz Staśkiewicz, , Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych – Pan Wojciech Hartung. W Konferencji uczestniczyli także liczni przyjaciele i sympatycy Stowarzyszenia reprezentujący instytucje publiczne, zamawiających, wykonawców czy kancelarie prawne.

W części oficjalnej konferencji informację nt. historii powstania Stowarzyszenia i jego osiągnięciach przedstawili członkowie zarządu- Jacek Jerka i Ewa Wiktorowska. Pani Małgorzata Stręciwilk Prezes UZP , Pani Małgorzata Rakowska -Prezes KIO złożyły gratulacje z okazji jubileuszu zwracając uwagę na potrzebę działania takiej organizacji w systemie zamówień publicznych, jej wkład w prace nad poprawą przepisów i propagowaniem dobrych praktyk i działań edukacyjnych w tym zakresie.

Konferencja w części merytorycznej składała się z 3 bloków tematycznych obejmujących przekrój najważniejszych zagadnień z obszaru zamówień publicznych.

W panelu nazwanym "Przeszłość" odnoszącym się do minionych 24 lat systemu zamówień publicznych i 20 lat OSKZP uczestniczyły osoby mające udział w kształtowaniu przepisów, kontroli, propagowaniu dobrych wzorów zachowań - Pani Iwona Bendorf- Bundorf radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Rady Zamówień Publicznych; Pani Renata Tubisz- radca prawny, doświadczony arbiter członek KIO, Pierwszy Prezes KIO; Pan Tomasz Czajkowski- były prezes UZP w latach 2001-2008, prawnik; Pan Jerzy Pieróg - adwokat; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; przez prawie 10 lat był arbitrem zamówień publicznych z listy Prezesa UZP; Pan Zbigniew -Popek - członek zarządu OSKZP, trener i doradca, inżynier mechanik; Pani Sobolewska Małgorzata – członek OSKZP, wieloletni praktyk, pracownik jednostki samorządu terytorialnego , naczelnik wydziału zamówień publicznych oraz Pan Wikariak Sławomir- redaktor, dziennikarz , Dziennik Gazeta Prawna, Dział Prawa Gospodarczego. Paneliści wskazali na to co istotnego wniósł system zamówień publicznych do praktyki zlecania usług publicznych, zwrócili uwagę, że procedury pzp uporządkowały ten rynek, uczyniły postępowania jawnymi dla wykonawców przejrzystymi i zapewniającymi w daleko szerszym stopniu uczciwą konkurencję niż miało to miejsce przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach publicznych. Uczestnicy panelu wskazali też na postępującą profesjonalizację kadr po stronie zamawiającego, ale też na potrzebę ciągłej edukacji i potrzebę zmian prawnych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo osób pracujących w systemie, uniezależnienie ich od bieżących nacisków i przedkładania pilności realizacji zadań publicznych nad prawidłowość prowadzonych procedur. Paneliści wskazali też na dobre i złe praktyki dotychczasowego systemu. Moderatorem panelu była mec. Irena Skubiszak- Kalinowska.

Paneliści dzieląc się swoimi doświadczeniami ze stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych zwrócili uwagę jak długą drogę odbyliśmy. W początkowym okresie władcze decyzje zamawiającego dotyczące tego, kto otrzymał zamówienie na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, zastąpione zostały decyzjami wskazującymi która z ofert jest najkorzystniejsza. Teraz takie praktyki, w których zamawiający skupia się na wyborze wykonawcy zamiast skupić się na wyborze najlepszego świadczenia stanowią znacząco mniejszy obszar. Nie oznacza to, że system zamówień publicznych nie ma wad. Wciąż obok rozwiązań bardzo dobrych, jak obligatoryjne ogłoszenia o zamówieniu, generalny zakaz używania przy opisywaniu przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia czy szczególnych procesów oraz nakaz udostępnienia siwz od wszczęcia postępowania w procedurach przetargowych, występują regulacje, które zaburzają proces skutecznego i konkurencyjnego udzielania zamówień publicznych. Stąd też niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych w przyszłości konieczne jest dokładne zdefiniowanie problemów, z którymi zmagał się system zamówień publicznych przez ostatnie lata. Pewną rolę w tym procesie odgrywać może OSKZP

W panelu nazwanym "Przyszłość" uczestniczyli: Pan Przemysław Grossweld - radca prawny, członek Zespołu do opracowania projektu nowej ustawy regulującej system zamówień publicznych, powołanego przez premiera Mateusza Morawieckiego, pracownik Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; Pani Elżbieta Gnatowska - Wiceprzewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP w latach 2008 – 2013, była Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w NBP, była Dyrektor Biura Zamówień Publicznych MSWiA, aktualnie dyrektor departamentu polityki korporacyjnej w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, Pani Andrzela Gawrońska-Baran członek OSKZP, radca prawny, doktor nauk prawnych , były wice Prezes UZP, doradca, ekspert, autor wielu publikacji; Pan dr Paweł Nowicki - Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ekspert Komisji Europejskiej z zakresu prawa zamówień publicznych: w latach 2012-2015 członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; Pan Piotr Zatyka– były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, ekspert i niezależny doradca w dziedzinie zamówień publicznych, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw zamówień publicznych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych w miesięczniku „Zamówienia Publiczne. Doradca”.

Na wstępie dyskusji wskazano, że nowe przepisy pzp nie wejdą w życie w bieżącym roku, najprawdopodobniej w połowie roku poznamy założenia do nowej ustawy, potem będą szerokie konsultacje społeczne, dlatego paneliści próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy już jest potrzebna nowa ustawa, czy może tylko niektóre przepisy starego Pzp trzeba zmienić, czy nie należałoby wprowadzić tych najważniejszych zmian w ustawie jeszcze przed tą „zasadniczą” zmianą przepisów; czy powinno być kilka ustaw regulujących odrębnie zamówienia klasyczne, odrębnie zamówienia sektorowe, a osobno zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w jaki sposób należałoby procedować nad opracowaniem nowych przepisów, w jaki sposób zmienić złe praktyki naruszania konkurencji przy określaniu warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, opisy równoważności oraz czy już należałoby zmienić przepisy ustanawiające, co do zasady wagę ceny na poziomie maksimum 60%. Moderatorem panelu była Pani Ewa Wiktorowska Przewodnicząca Zarządu OSKZP.

W dyskusji panelowej zwrócono uwagę, że sprawnie i starannie przygotowany proces wypracowania nowych regulacji dotyczących zamówień publicznych może stanowić "nowe otwarcie" dla przejrzystego i jawnego udzielania zamówień publicznych umożliwiając wszystkim zainteresowanym wykonawcom ubieganie się o zamówienie z zachowaniem z zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Nowy akt prawny regulujący problematykę zamówień publicznych musi jednak umożliwić uwzględnienie głosów i doświadczeń możliwe najszerszego kręgu uczestników systemu zamówień publicznych. Nowa regulacja odnosząca się do zamówień publicznych nie może powielać błędów przeszłości, kiedy to prawo zamówień publicznych w pewnych okresach przyjmowało wyłącznie punkt widzenia wykonawców a z kolei w innych okresach ustawa brała pod uwagę przede wszystkim interes zamawiających. Budowa nowego systemu zamówień publicznych wymaga uwzględnienia racji zamawiających i wykonawców jednocześnie. Nie małą rolę w zakresie wskazywania racji zamawiających i wykonawców wymagających uwzględnienia w nowych regulacjach dotyczących zamówień publicznych odgrywać powinno OSKZP.  

W panelu nazwanym Elektronizacja uczestniczyli: Pan Michał Rogalski Michał- członek Rady Zamówień Publicznych, praktyk, były prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ekspert w zakresie zamówień publicznych w Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Prezes spółki z branży informatyczno-telekomunikacyjnej, Zrinka Percic - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu zamówień publicznych w GDDKiA, wykładowca i autor publikacji z problematyki zamówień publicznych, współautorka materiałów szkoleniowych i trener na szkoleniach; Pan Arkadiusz Szyszkowski- Dyrektor Departamentu Koordynacji i Realizacji Zakupów w NBP, uczestnik prac komisji sejmowych opracowujących projekty zmian w systemie zamówień publicznych, szkoleniowiec, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych obejmujących zarówno artykuły jak i publikacje książkowe, Pani Agnieszka Olszewska-członek OSKZP, członek Rady Zamówień Publicznych, ekspert zamówień sektorowych; Pani Iwona Ziarniak- członek OSKZP, autor i redaktor książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne” członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca na studiach podyplomowych; Pani Anna Specht- Shampera - członek OSKZP, radca prawny; wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką z zakresu zamówień publicznych; autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych; Pan Jerzy Wysocki- członek zarządu OSKZP, wykładowca na wielu uczelniach w Polsce, wieloletni dyrektor działu inwestycyjnego i zamówień publicznych w administracji  samorządowej, inżynier specjalizujący się w realizacji robót budowlanych, doświadczony praktyk, autor wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych; Pan Piotr Pieprzyca- członek OSKZP, od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych, w latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP trener i doradca, autor publikacji z dotyczących zamówień publicznych; Pan Adam Wiktorowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Uczelni Łazarskiego, członek OSKZP, ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Paneliści próbowali udzielić odpowiedzi na pytania i obawy zarówno zamawiających, jak i wykonawców związane z elektronizacją zamówień publicznych. W ramach analizy problemów związanych z elektronizacją systemu zamówień publicznych zastanawiano się, czy elektronizacja ułatwi udzielanie zamówień publicznych, czy jedna e-platforma służąca przede wszystkim odbieraniu ofert, wniosków oraz oświadczeń i dokumentów wystarczy dla zapewnienia przez zamawiających wypełnienia obowiązku elektronizacji oraz jak zorganizować pracę szczególnie w małej jednostki sektora finansów publicznych na progu elektronizacji zamówień. Ponadto uczestnicy debaty wskazywali wady i zalety ewentualnego odroczenia elektronizacja zamówień o wartościach do progów unijnych, dlaczego wielu zamawiających obawia się elektronizacji , jak pomóc wykonawcom z sektora MŚP, w szczególności mikro przedsiębiorcom na progu elektronizacji zamówień publicznych , czy po stronie zamawiającego niezbędny jest podpis elektroniczny. Moderatorem panelu był Jacek Jerka członek zarządu OSKZP.

Generalna konkluzja, jaką można było wysnuć z przebiegu dyskusji była taka, że elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych prawidłowo przygotowana i wdrożona w praktyce działania zamawiających i wykonawców powinna stanowić ogromny krok naprzód w rozwoju systemu i zwiększaniu konkurencji. Jednakże brak właściwego przygotowania po stronie zamawiających i wykonawców może szczególnie w pierwszym okresie utrudnić zamawiającym udzielanie zamówień publicznych, w związku z kiepskim przygotowaniem organizacyjnym i technologicznym zamawiających. Z kolei przeoczenie przez wykonawców nowych wymagań związanych ze składaniem ofert, oświadczeń i dokumentów z użyciem środków komunikacji elektronicznej i brak kwalifikowanego podpisu przy opatrywaniu elektronicznej postaci ofert może spowodować samoistne "wykluczenie" się wykonawców z rynku zamówień publicznych. Sygnalizowanie szans, jakie może przynieść elektronizacja zamówień publicznych jest niewątpliwie jednym z zadań do zrealizowania, jakie niesie przyszłość przed OSKZP w najbliższym okresie.

Obchodzące jubileusz 20-lecie istnienia OSKZP to dobrowolna społeczna wspólnota osób aktywnie uczestniczących w systemie zamówień publicznych. Wiedza i doświadczenie członków Stowarzyszenia sprawiają, że trudno na rynku zamówień publicznych znaleźć dorównującą mu organizację.

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 4 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie obchodów 20-lecia OSKZP i w jej wykonaniu w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. zorganizowano cykl 6 spotkań warsztatowych dla członków i kandydatów do Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, na których były omawiane bieżące problemy związane ze stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych. Gościem specjalnym pierwszego ze spotkań, inaugurującego obchody 20-lecia była Pani Małgorzata Stręciwilk - Prezes UZP.

Zakończeniem obchodów 20-lecia Stowarzyszenia była konferencja, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2018 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zostało zarejestrowane 20 maja 1998 r. w Warszawie, przez grupę 18 członków - założycieli, w większości byłych trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Spotkanie członków - założycieli oraz sporządzenie pierwszego protokołu z zebrania założycielskiego miało miejsce 14 marca 1998 r. w Pszczelinie.

Pomysłodawcą i inicjatorem powołania Stowarzyszenia był dr Marek Zelent zwany „ojcem założycielem”, który dzięki swojej pracy na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz Urzędu Zamówień Publicznych pierwszy zauważył potrzebę zrzeszenia w jednym miejscu doradców - ekspertów działających w tej nowej dziedzinie prawa. Bezpośrednim powodem powołania Stowarzyszenia była rezygnacja UZP z prowadzenia listy trenerów zamówień publicznych.

Na pierwszym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia wybrano na 2-letnią kadencję Zarząd w składzie: Andrzej Jędrasiak (prezes), mec. Paweł Granecki, Leszek Klepacki, Zbigniew Leszczyński, mec. Zbigniew Pawlak i Piotr Sperczyński.

Kolejnymi prezesami Stowarzyszenia byli Piotr Sperczyński , Jacek Jerka i Ewa Wiktorowska.

Celem Stowarzyszenia jest praca nad doskonaleniem systemu zamówień publicznych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zarówno zamawiających jak i wykonawców oraz troska o spójne, jasne i zrozumiałe dla każdego Prawo zamówień publicznych.

Początkowo Stowarzyszenie skupiało się głównie na wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, ale w miarę rozbudowy systemu zamówień publicznych działalność ta okazała się niewystarczająca. Nowe coraz trudniejsze rozwiązania prawne i związane z nimi praktyczne problemy wymogły potrzebę włączenia się Stowarzyszenia w procesy legislacyjne oraz inne działania mające na celu ustalenie jednolitej wykładni przepisów o zamówieniach publicznych.

Wynikało to z wielu przyczyn w szczególności z faktu pojawiających się rozbieżności w orzecznictwie najpierw Zespołów Arbitrów, a później Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych. Coraz większego znaczenia w praktyce działania urzędników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych zaczęły odgrywać kwestie związane z naruszaniem dyscypliny finansów publicznych, co znalazło odzwierciedlenie w wyraźnym wyodrębnieniu przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych za naruszenie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w przepisach ustawy o finansach publicznych z 1998 r. a następnie w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 2005 r. Wskazane okoliczności sprawiły, że OSKZP musiało zmienić swój status z przyjaznego obserwatora ewolucji systemu zamówień publicznych na wciąż przyjaznego i skromnego, ale aktywnego elementu systemu zamówień publicznych.  

W 2004 r. członek Stowarzyszenia Pani Halina Olszowska została odznaczona orderem za zasługi w propagowaniu systemu zamówień publicznych. W 2008 roku, po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, jeden z członków zarządu OSKZP, został członkiem Rady Zamówień Publicznych. Dzięki temu bieżące stanowisko przedstawiciela Stowarzyszenia było prezentowane na forum tego najważniejszego organu opiniującego przy Prezesie UZP.

Od 2017 r. członkami aktualnej Rady Zamówień Publicznych są Agnieszka Olszewska i Ewa Wiktorowska.

Członkowi OSKZP są także dumni z faktu, że z grona naszych koleżanek i kolegów do składu Krajowej Izby Odwoławczej zostało powołanych sześciu członków Stowarzyszenia. Dwoje z nich pełniło zaszczytne funkcje Prezesa KIO oraz Zastępcy Prezesa KIO.

W celu upowszechnianie tematyki zamówień publicznych Stowarzyszenie nawiązało współpracę i do dziś kontynuuje z periodykami propagującymi system zamówień publicznych: miesięcznikiem „Monitor Zamówień Publicznych” (wydawnictwo Forum Media sp. z o.o.), miesięcznikiem „Zamówienia Publiczne – Doradca” (wydawnictwo Publicus sp. z o.o.), miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” (wydawnictwo Presscom sp. z o.o.) oraz kwartalnikiem „Prawo Zamówień Publicznych” (wydawnictwo C.H. BECK).

Uczestniczymy też w wielu wydarzeniach z dziedziny zamówień publicznych oraz, objęliśmy patronatem wydawnictwa, szkolenia e-lerningowe, platformy zamówieniowe, ogólnopolskie konferencje i fora zamówieniowe organizowane przez podmioty, z którymi współpracują i w których biorą udział nasi członkowie.

Stowarzyszenie pomimo 20-lat istnienia w dalszym ciągu jest w fazie aktywnego rozwoju. Coraz Rośnie liczba osób zgłaszających chęć przynależności do OSKZP, co jest niezmiernie optymistycznym prognostykiem. Liczne organizacje techniczne, ekonomiczne i prawnicze nawiązują współpracę z OSKZP. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, gdyż od zawsze celem działania OSKZP jest współpraca nie zaś rywalizacja. Mając na uwadze kolejne zapowiedzi zmian w systemie zamówień publicznych wydaje się być prawie pewne, że OSKZP będzie miało, co robić w kolejnych latach. OSKZP było, jest i będzie głosem praktyków stosujących regulacje dotyczące zamówień publicznych w debacie nad przyszłym kształtem systemu zamówień publicznych. Ma także nadzieję, że będzie także aktywnym autorem propozycji umożliwiających uczynienie systemu zamówień publicznych przyjaznym dla wszystkich uczestników tego systemu.

OSKZP jest orędownikiem poglądu, że zamówienia publiczne to jedna z nielicznych dziedzin prawa, gdzie sprawnie prowadzone postępowania i efektywnie realizowane zamówienia publiczne przyczyniają się bezpośrednio do modernizacji i unowocześnienia infrastruktury Polski i życia obywateli naszego kraju.