Aktualności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przedstawia opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia dokument pod nazwą:

„Założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych”

Pobierz dokument Założenia do systemu

Dokument został opracowany na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, którzy przesłali swoje uwagi do aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i tych, którzy przedstawili swoje propozycje do zmian funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do opracowania tego dokumentu w celu przedstawienia ich wyników w Ministerstwie Rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych, włączając się tym samym w proces przygotowywania nowego aktu prawnego.

Zarekomendowaliśmy:

  1. jeden kompleksowy akt prawny regulujący system zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego,
  2. dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego,
  3. uproszczenie i odformalizowanie procedur dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  4. przyjazne i przejrzyste przepisy dla rynku MŚP i małych zamawiających,
  5. stworzenie elektronicznej Polskiej Publicznej Platformy Przetargowej,
  6. obniżenie kosztów udziału w zamówieniach publicznych,
  7. szybkie i rzetelne rozstrzyganie sporów,
  8. możliwość tworzenia urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub certyfikację wykonawców przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego,
  9. sposoby realizacji wyspecyfikowanych w Założeniach celów, które w naszej ocenie winien spełnić nowy system zamówień publicznych.